20 lat niepewności członka zarządu

31.10.2015

Rzeczpospolita donosi: Aż 20 lat niepewności czeka członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który zaniecha złożenia w terminie wniosku o ogłoszenie jej upadłości. O co chodzi?

Umijmi to technicznie i zwięźle.

Przepis art. 299. k.s.h. stanowi:
§ 1. Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.

§ 2. Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, o której mowa w § 1, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody.

§ 3. Przepisy § 1 i § 2 nie naruszają przepisów ustanawiających dalej idącą odpowiedzialność członków zarządu.

 

Przepis art. 586. k.s.h. stanowi:
Kto, będąc członkiem zarządu spółki albo likwidatorem, nie zgłasza wniosku o upadłość spółki handlowej pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów  upadłość spółki

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Z kolei przepis art. 442 prim k.c. stanowi:

§ 1. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

§ 2. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

 

Sąd Najwyższy w wyroku V CSK 441/14 połączył wszystkie te przepisy w jedną logiczną całość.

Sąd w ocenianej sprawie, stwierdził, że członek zarządu obejmował swoją świadomością zarówno wystąpienie przesłanek określonych w prawie upadłościowym zobowiązujących go do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki, jak i swojej przynależności do kręgu osób zobowiązanych do wystąpienia z takim wnioskiem. Członek zarządu obejmował świadomością, że niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości oznaczać może realizację znamion czynu zabronionego stypizowanego w art. 586 k.s.h.. Te okoliczności wystarczyły aby uznać, że roszczenie przeciwko członkowi zarządu spółki z o.o. nie przedawnia się z upływem 3 lat ale z upływem lat 20-tu.

Copyright © 2013

website by YourView