Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku

14.01.2015

Co należy rozumieć pod pojęciem postanowienia o stwierdzeniu nabyciu spadku? Jakie informacje zawarte są w jego treści? W jaki sposób można uzyskać stwierdzenie nabycia spadku? Jakie skutki rodzi uzyskanie stwierdzenia nabycia spadku?
Spadkobiercy nabywają spadek automatycznie, z momentem śmierci spadkodawcy. Często pojawia się pytanie, kto jest spadkodawcą. Zwykle do kręgu spadkobierców należy najbliższa rodzina, ale nie jest to reguła. Spadkodawca mógł przecież sporządzić testament i przekazać cały swój dorobek życiowy schronisku dla zwierząt lub pielęgniarce, która troskliwie opiekowała się nim podczas pobytu w szpitalu. Istnieje więc potrzeba, aby fakt nabycia spadku udokumentować oficjalnym dokumentem. Taki dokument będzie potrzebny m.in. w banku, w Urzędzie Skarbowym, w sądzie. Żadna z tych instytucji nie uwierzy spadkobiercy na słowo, że to akurat on ma prawo do wszystkich środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym.

W polskim prawie występują dwa dokumenty potwierdzające, że dana osoba należy do kręgu spadkobierców po danym spadkodawcy: 
1) stwierdzenie nabycia spadku 
2) akt poświadczenia dziedziczenia. 


Stwierdzenie nabycia spadku

Stwierdzenie nabycia spadku przyjmuje postać postanowienia wydawanego przez właściwy Sąd Rejonowy w postępowaniu sądowym. Postępowanie to należy zainicjować poprzez złożenie do Sądu odpowiedniego wniosku. Wniosek taki może złożyć osoba mająca „interes”. Do takich osób należy nie tylko spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobiercy, ale także wierzyciel zmarłej osoby. Sąd nie jest związany wnioskiem, co oznacza, że sam w postępowaniu bada, kto jest spadkobiercą. Jak wygląda postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku? Po przeprowadzeniu postępowania sąd wskazuje osobę spadkodawcy (zmarłego) oraz wymienia spadkobierców. Z treści postanowienia można także wyczytać, czy dziedziczenie nastąpiło w oparciu o zasady kodeksu cywilnego (dziedziczenie ustawowe) czy na podstawie testamentu, sporządzonego przez spadkodawcę (dziedziczenie testamentowe). Jeśli spadek nabył tylko jeden spadkodawca, sąd zaznacza, że spadek nabyła w całości określona z imienia i nazwiska osoba. W przypadku gdy spadkobierców jest co najmniej dwóch, sąd wskazuje udział każdego ze spadkobierców w spadku za pomocą ułamka (1/2, 1/3 itp.). W treści postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku nie znajdziemy co do zasady informacji, jakie elementy wchodzą w skład spadku (wyjątek w pewnych sytuacjach może dotyczyć gospodarstwa rolnego). Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku trwa od kilku miesięcy (gdy nie ma sporów, kto należy do kręgu spadkobierców, a sąd wyznaczy szybki termin posiedzenia) do kilku lat (w szczególności w przypadku próby podważenia testamentu). Między śmiercią spadkodawcy a uzyskaniem prawomocnego stwierdzenia nabycia spadku mija dłuższy okres czasu, prawa do spadku ma się już od chwili śmierci spadkodawcy. Postanowienie Sądu tylko ten fakt oficjalnie potwierdza.


Skutki stwierdzenia nabycia spadku

Uzyskanie sądowego stwierdzenia nabycia spadku ma istotne skutki. Osoba wskazana w postanowieniu jako spadkobierca może legitymować swoje prawa do spadku przedkładając ten dokument. Ma to bardzo praktyczny wymiar – postanowienie jest niezbędne, aby uporządkować wszelkie sprawy urzędowe np. zarejestrować spadkobiercę jako nowego właściciela odziedziczonego auta. Jeśli spadkobiercom przysługuje całkowite zwolnienie od podatku od spadku, muszą oni złożyć stosowną deklarację do urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się stwierdzenia nabycia spadku. w przypadku przekroczenia tego terminu powoduje całkowitą utratę zwolnienia – nieroztropni spadkobiercy muszą zapłacić podatek.

Copyright © 2013

website by YourView